Etik İlkeler

Aygaz Grubu Etik İlkeleri, insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, çıkar çatışmasının engellenmesi, ekonomik yaptırımlar, gizlilik ve içsel bilgilerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular başta olmak üzere Aygaz Grubu çalışanları ve paydaşları için kapsamlı bir çerçeve çizmektedir. Bu kapsamda, tüm çalışanlar etnik köken, ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve kültürel farklılık ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilir. Çalışanların sendikal örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakları güvence altına alınır. “Çocuk İşçi ve Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmama” esası benimsenir. Küresel İlkeler kapsamındaki tüm bu politikalar, çalışma ortamının yanı sıra tüm paydaş ilişkilerinde de uygulanır. Aygaz Grubu Etik İlkeleri; Aygaz Grubu yöneticileri, çalışanları ve İş Ortakları (tedarikçi, bayi, yetkili servis firmaları, yüklenici, danışman, şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci vb.) için yol gösterici olması amacıyla oluşturulmuştur.

Kurucumuz Vehbi Koç’un doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven ve saygı prensiplerini esas alarak oluşturulan Aygaz Grubu Etik İlkeleri, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Uygulamaları başta olmak üzere, İnsan Haklarına Saygı, Çıkar Çatışmasının Engellenmesi, Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri gibi çalışma hayatını düzenleyen önemli kurallar ve ilkeleri içermektedir.

Aygaz Grubu, yapılan her işi ve verilen her kararı en yüksek etik standartlara uygun olarak gerçekleştirir. Koç Holding A.Ş.’nin imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne uygun olarak, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli önlemleri alır.

Aygaz Grubu, mevzuat ve Etik İlkeleri’n ihlalinin bireylerin, şirketlerin ve toplumun genel çıkarlarını tehdit ettiğini; adaletsizliğe, maddi ve manevi zararlara yol açtığını; bu gibi durumlar olduğunda bunu sona erdirmek için yetkili makamları bilgilendirmenin vicdani bir görev olduğunu bilir. Aygaz Grubu çalışanları veya Aygaz adına hareket eden kişiler Etik Kurallara İlkelere aykırı hareket eden kişi ve kurumları veya bu kurallara aykırılık gösteren herhangi bir durumu Etik Hat’ta iletmekle yükümlüdür. Bildirimler tamamen gizli tutulur. Bildirim sonrasında yapılacak olan inceleme ve soruşturma süresince de gizlilik kurallarına azami dikkat gösterilerek öncelikli olarak bildirimi yapan personelin zarar görmemesi esasına uygun hareket edilir.

Aygaz Grubu Etik İlkeleri’ ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.