Bilgilendirme Politikası

AMAÇ

Bilgilendirme politikasında amaç, Aygaz A.Ş.’nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Aygaz A.Ş.’ne ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Aygaz A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikasında değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP’ta ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR

Yöntem ve Araçlar

SPK ve BİST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Aygaz A.Ş. kamuyu aydınlatma amacıyla Bilgilendirme Politikası çerçevesinde aşağıdaki iletişim yöntem ve araçlarını kullanır:

KAP’da ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu KAP’da ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları Kurumsal internet sitesi (www.aygaz.com.tr) Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları Yatırımcı toplantıları SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar, Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, T. Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

Sözcüler

İlke olarak, Aygaz A.Ş. adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları veya Kurumsal İletişim Müdürü tarafından yapılır.

Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Birimi, Aygaz A.Ş.’nin yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Aygaz A.Ş. adına iletişimde bulunabilir.Yatırımcılar için Hazırlanan Bilgilendirme ve Tanıtım Dokümanları

Aygaz A.Ş.’de Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve analistlerle ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde yanıtlanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütür.
Aygaz A.Ş.’nin operasyonel ve finansal performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin ve yatırımcısı için yarattığı katma değerin pay sahiplerine ve analistlere en iyi şekilde anlatılması ve tanıtılmasını teminen Aygaz A.Ş. üst düzey yöneticileri ve Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkilileri, aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Birimi, sunumlar, özet bilgiler, internet sitesi, faaliyet raporu, telekonferanslar, yatırımcı toplantıları vb. araçlarla yatırımcıların en iyi şekilde bilgilendirilmesini amaçlarken; tüm bu araçların mevzuata uygun şekilde hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesini sağlar.
Yıl boyunca kendisine gelen tüm görüşme taleplerini karşılama çabasında olan Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkilileri düzenli olarak Türkiye’de ve yurtdışında organize edilen konferanslara katılmakta ve ayrıca yatırımcılarla birebir bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmektedir. Bu toplantılara belli aralıklarla Genel Müdür ve Mali Genel Müdür Yardımcısı’nın da katılımı söz konusu olmakta; böylece pay sahipleri ve potansiyel yatırımcıların üst yönetimle iletişimi daha etkin hale gelmektedir. Finansal iletişimin etkin şekilde yürütülmesini teminen üçer aylık dönemler itibariyle finansal sonuçların sunumları hazırlanmaktadır. Zaman zaman analist raporları, raporu hazırlayan analistlerin izni alınmak kaydıyla yatırımcılara tek taraflı olmayan farklı görüş açılarını sunabilmek adına internet sitesinde yayınlanır. Aygaz A.Ş., analist raporlarını ve ya modellerini gözden geçirmek, doğrulamak veya onaylamak sorumluluğunda değildir; ancak talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece analist raporlarında yer alan kamuya açık ve geçmişe yönelik bilgilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla analist raporlarını yayınlanmadan önce kontrol edebilir.
Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin öncelikli amacı şirket ile pay sahipleri arasındaki karşılıklı ilişkinin en etkin şekilde yürütülmesidir. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirket üst yönetimi ile pay sahipleri arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Bir yandan şirketin yatırım mesajları pay sahiplerine iletilirken; bir yandan da pay sahiplerinden gelen değerlendirme ve geri bildirimlerin üst yönetime iletilmesi amacıyla periyodik olarak raporlamalar yapılmaktadır. Böylece bilgilendirmenin iki taraflı olması sağlanmaktadır.

ÖZEL DURUMLARIN AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ POLİTİKALAR

Sorumluluk

Aygaz A.Ş.’nin özel durum açıklamaları Finansman Müdürlüğü nezdindeki Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır ve imza yetkisini haiz yöneticiler tarafından elektronik olarak imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamu ve ilgili mercilere duyurulur. Söz konusu özel durum açıklamaları, KAP üzerinden kamuya açıklandıktan sonra İngilizce özetleri ile birlikte şirket internet sitesinde yayınlanır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler Listesi

Aygaz A.Ş. idari sorumluluğu bulunan kişiler listesinde Aygaz A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Aygaz A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Aygaz A.Ş.’nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır. Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörler ile ana ortak Koç Holding A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeleri ile Koç Holding CEO’su, Enerji Grubu Başkanı, Denetim Grubu Başkanı, CFO’su, Direktörleri, Baş Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreterinden oluşmaktadır.

Şirket bünyesindeki idari sorumluluğu bulunan kişileri tanıtıcı bilgiler güncel olarak Aygaz A.Ş. internet sitesinde ilan edilmektedir.

Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prosedür Takip Mekanizması

Aygaz A.Ş., yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Aygaz ve faaliyet gösterdiği sektörler ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu haberler, her sabah Üst Yönetime, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Birimlerine iletilir. Bunun dışında abone olunan veri yayın kanalları üzerinden Aygaz A.Ş. ile ilgili olarak çıkan haberler takip edilir.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Aygaz A.Ş. hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.
Aygaz A.Ş. tarafından, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında basın açıklaması yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Birimleri tarafından değerlendirilir.
b) İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.
c) İlke olarak Aygaz A.Ş. kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Aygaz A.Ş. ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de, özel durum açıklaması yapılabilir. Özel durum açıklamasından bağımsız olarak, Kurumsal İletişim Birimi tarafından gerek görülmesi halinde basın açıklaması yapılabilir.
d) İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek, Aygaz A.Ş. hisselerinin değerini ve yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.
e) Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.
f) Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Aygaz A.Ş. ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için özel durum açıklaması yapılır.
g) Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Aygaz A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.
Genel ilke olarak, Aygaz A.Ş. ve Aygaz A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Aygaz A.Ş. ve Aygaz A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

FİNANSAL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ POLİTİKALAR

Aygaz A.Ş.’nin finansal tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.
Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Aygaz A.Ş. internet sitesinden Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir.
Yatırımcı İlişkileri Birimi, finansal tabloların daha iyi anlaşılmasını teminen, bilgi notları, finansal veri ve rasyolara ilişkin kar duyuruları ya da sunumlar hazırlayarak internet sitesinde yayınlar ve Yatırımcı Geri Bildirim linkinden kayıt yaptıran kişilere, elektronik posta yoluyla dağıtımını sağlar. Finansal tablolarda açıklanan bilgilerin yanı sıra, yatırımcıların talep ettikleri analizleri yapabilmelerini teminen, her bir finansal tablo dönemi için hazırlanan yatırımcı sunumlarında, Aygaz faaliyet alanları ile ilgili sektörel bilgiler açıklanabilir.

FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; SPK Düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve finansal tablolar ile birlikte kamuya açıklanır. Internet sitesinden Türkçe ve İngilizce olarak erişilebilen yıllık faaliyet raporunun basılmış kopyaları Aygaz A.Ş. Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri birimlerinden temin edilebilir.
Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta, şirket internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

İNTERNET SİTESİ

Aygaz A.Ş. internet sitesinin hazırlanmasının koordinasyonundan Kurumsal İletişim Birimi sorumludur. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri için ayrı bir bölüm hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından oluşturulur. Bu bölüm yatırımcıların ve analistlerin şirket değerlemesinde ve şirketin ve hissenin performansını izlemede ihtiyaç duyacakları detaylı ve kapsamlı şekilde hazırlanan ve sürekli olarak güncellenen bilgilerin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır.

Yatırımcılara yönelik toplantı ve konferanslarda kullanılan sunum ve dokümanlar yapılan görüşme ile eş zamanlı olarak şirket internet sitesi, Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer alan “Sıkça Sorulan Sorular”, “Duyurular” ya da “Sunumlar” bölümlerine eklenir.

Bilgilendirme Politikası kapsamında amaçlanan, herhangi bir yolla kamuoyuna veya yatırımcılara verilen tüm bilgilerin, derhal şirket internet sitesine eklenmesidir.

ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri KAP’ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Aygaz A.Ş. internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Aygaz A.Ş.’ne ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmeler aşağıdaki esaslara uygun olarak açıklanır:

Geleceğe yönelik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar, ilke olarak üçer aylık dönemler itibariyle yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben, en fazla yılda dört defa açıklanabilir. Açıklama, KAP’ta ve şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya kar duyuruları (kar duyurusu raporu) ve/veya üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan faaliyet raporu aracılığıyla veya gerektiğinde özel durum açıklaması ile yapılabilir. Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bir başka ifade ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır. Daha önce kamuya açıklanan beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda bu farklılıkların nedenlerine de yer verilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerde bunlarla sınırlı olmaksızın yatırımlar, pazar payları, satış tonaj/ciro beklentileri, karlılık oranları, yurtdışı gelirler ve ihracat ile ilgili bilgilere yer verilebilir.