Haberler

AYGAZ A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı ) - 04/11/2011

04/11/2011-10:44:09
***AYGAZ***AYGAZ A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı )
AYGAZ A.Ş.

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:     4 Kasım 2011
KARAR SAYISI:     743

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:     XI, NO:&nbsp &nbsp29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

SORUMLULUK BEYANI
4 Kasım 2011
Konu:    30.09.2011 tarihinde sona eren üç aylık döneme ait mali tabloların ilanı.
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun 04/11/2011 tarih ve 743 sayılı Kararı ile onaylanan ve 01.01.2011 - 30.09.2011 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile 17/03/2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal raporlarımız ekte sunulmuştur.
Şirketimizce hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tablolarının ve ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda

* Tarafımızca incelendiğini,
* Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
* Şirketimizdeki görev ve sorumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,

Mehmet ÖZKAN
Gökhan TEZEL
Finansman Müdürü
Genel Müdür Yard. (Mali)
BIST